Sut i Ddod o Hyd i Ni

Lleoliad

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones wedi’i lleoli yng nghanol pentref Llangernyw ar yr A548 rhwng Abergele a Llanrwst. Fe’ch cynghorir i gyrraedd mewn car neu ar fws gan fod y daith yn cymryd tua 15 munud mewn cerbyd o Lanrwst ac 20 munud o Abergele ar ffyrdd heb balmentydd ar gyfer cerddwyr. Mae gwasanaeth bws (Gwasanaeth Rhif 43) ar gael, sy’n mynd o Felgrano i Langernyw, ddwywaith y dydd, bob dydd ac eithrio dydd Sul. Mae’r safle bysiau lai na 100m o’r amgueddfa.

Parcio

Mae digonedd o le i barcio yn agos at yr amgueddfa. Mae’r prif faes parcio’r ochr arall i’r ffordd, ychydig fetrau i lawr y ffordd y tu allan i’r ysgol leol; ond yn ogystal â hwnnw, mae lle parcio delfrydol i hanner dwsin o geir yn llythrennol gyferbyn ag adeilad yr amgueddfa. Gyferbyn â hwnnw, rhyw 100m i lawr y ffordd, mae 3ydd maes parcio, sydd ar gyfer Tafarn y Bont fel arfer, ond gellir ei ddefnyddio os yw’r rhai eraill yn llawn. Mae’r holl feysydd parcio’n rhad ac am ddim ond yn anffodus nid oes mannau parcio wedi’u neilltuo ar gyfer pobl anabl, er nad yw’r un lle parcio’n rhy bell o’r amgueddfa.

Mynediad

Mae gan yr amgueddfa un brif fynedfa, sy’n wynebu’r A548. I gyrraedd y fynedfa, mae angen cerdded i fyny llwybr cerrig syth, sy’n gallu bod yn llithrig pan fo’n wlyb. Codir tâl mynediad, ond mae disgownt ar gael i blant a theuluoedd. Ni dderbynnir cardiau credyd na debyd. Nid oes caffi i’w gael ond bydd staff yr amgueddfa’n hapus i gyfeirio ymwelwyr at dafarndai a bwytai cyfagos. Mae’r grisiau i’r llawr cyntaf yn serth ac yn gul, ac felly fe allent fod yn anodd i rai eu dringo.

Tâl Mynediad:

Mynediad am ddim (croesewir rhoddion)

Amseroedd Agor 2016

28 Mai -1 Hydref

Dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn a Gŵyl y Banc 2pm-4pm

Mae croeso i grwpiau drwy gydol y flwyddyn drwy apwyntiad.

Toiledau

Mae toiled yng nghefn y bwthyn, ond nid yw’n addas i bobl anabl. Yn anffodus, nid oes cyfleusterau newid babanod.

 

Mannau lleol o ddiddordeb

  • Rydym wedi’n lleoli yn yr un ardal â Llanrwst gyda’i marchnad a’i hadeiladau ar lan yr afon, a Dinbych gyda’i Chastell enwog.
  • Mae Gerddi Bodnant 20 munud i ffwrdd mewn cerbyd.